ClickShare

ClickShare reaguje na řadu technických problémů, s nimiž se setkáváme v zasedacích místnostech během prezentace. Můžeme zapomenout na nepříjemné pocity, které všichni dobře známe, když technika selže. Stačí jedno kliknutí!

PRODUKT JIŽ NENÍ URČEN K PRODEJI

Základní informace

Duální zobrazení
Pokud se ke ClickShare p?ipojí dva displeje ?i projektory, automaticky
se aktivuje režim duálního zobrazení. P?i prezentaci jednoho ?lov?ka se na obou displejích promítá stejný obraz, p?i sou?asné prezentaci více uživatel? se pak obraz d?lí mezi jednotlivé displeje.

iPad, iPhone, Android, …
Barco si je v?domo rostoucího významu tablet? a nabízí tak možnost prezentace nejenom z po?íta??. Uživatelé Apple produkt? mohou využít ClickShare pro p?enos statických obrázk?, dokument? i videa (30 snímk? za sekundu), za?ízení s Android podporují statické obrázky a dokumenty. Jeden tablet v jednu chvíli, p?enos pouze obrazu.

Audio
ClickShare umož?uje p?ipojení zvukového výstupu z notebooku do nainstalovaného ozvu?ení v místnosti. P?ehrávání je perfektn? synchronizováno s p?enosem obrazu.

Vždy máte správné rozlišení
Použitím tla?ítka ClickShare se rozlišení obrazovky vašeho notebooku nezm?ní. Inteligence ClickShare zajistí optimální nastavení výstupu z po?íta?e, tak aby bylo využito co nejvyššší podporované rozlišení a obraz nebyl deformován nebo o?íznut. ClickShare tak zajistí nejost?ejší možný obraz bez jakýchkoliv starostí s nastavováním.

Ud?lejte dobrý dojem
Elegantní vzhled podtrhuje technickou kvalitu celého ?ešení. P?íjemné používání a reprezentativnost pat?í mezi silné stránky tohoto systému. ClickShare m?ní nechu? k p?epínání kabel? na chu? kliknout na tla?ítko!

Více než PowerPoint
ClickShare sice dokáže okamžit? spustit vaši prezentaci na displeji v zasedací místnosti, ale pro? u toho skon?it? Chcete zobrazit statický snímek ve vysokém rozlišení (1920x1600, 2560x1080)? Žádný problém – sta?í kliknout na tla?ítko. ClickShare si poradí i s videoklipy (až 30 snímk? za sekundu) a s p?enosem zvuku.

Clickshare – CSC a CSM
Výrobce dnes nabízí již dva typy systému Clickshare – CSC a CSM. Verze CSM p?edstavuje zjednodušený bezdrátový prezenta?ní systém do standardních zasedacích místností a to za velice výhodnou cenu.

ClickShare pro standardní zasedací místnosti
Systém CSM zobrazuje obraz až do rozlišení Full HD (p?es HDMI nebo VGA výstupy), je pln? kompatibilní s tla?ítky ClickShare a bezplatnými aplikacemi pro iOS a Android. Stejn? jako u verze CSC probíhá spárování po?íta?e ?i tabletu s projektorem automaticky, bez složitého nastavování nebo zbyte?ného stresu. Systém nepodporuje sou?asnou prezentaci více uživatel? najednou, ale k základní jednotce CSM se m?že p?ipojit bezdrátov? až osm tla?ítek a mohou se tak v prezentaci jednoduše st?ídat. Souprava se skládá ze základnové jednotky CSM a dvou ClickShare tla?ítek.

Co když budete pot?ebovat všeho více?
Pro uživatele, kte?í pot?ebují vyšší rozlišení ?i použít dv? plátna, nebo vyžadují zobrazení signálu od více uživatel? na hlavním plátn? sou?asn?, je k dispozici jednotka CSC. Jednotka byla navržena do v?tších zasedacích a konferen?ních místností. Nabízí celou ?adu funkcí, které zajiš?ují možnost ucelené práce s ClickShare. CSC nabízí dva nezávislé obrazové výstupy, podporu vysokého rozlišení, v?etn? panoramatického zobrazení (2560 x 1080), možnost sou?asné prezentace až ?ty? uživatel? najednou a p?ipojení 64 tla?ítek p?ipravených ke sdílení.

P?edstavujeme ClickShare: odpov?? na technické problémy v zasedacích místnostech

VideoFotogalerie

Ke stažení

NAVRHNEME VÁM ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Hledáte technologického partnera? Neváhejte se na nás obrátit.

šipka nahoru